Няма продукти в кутията.
Filters
Търси

Подаръчен Ваучер

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВАУЧЕРИ ЗА ПОДАРЪК

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ

за издаването, валидността, използването, приемането и плащането с ваучер за конкретна цел

I. Общи положения

 1. Настоящите общи условия представляват споразумение между Търговеца и потребителите, във връзка с правото на потребителя да използва валиден ваучер, издаден от Търговеца, в търговски обекти, регистрирани на името на Търговеца.
 2. Със закупуване на ваучер, потребителят приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.
 3. По смисъла на тези Общи условия, валиден ваучер е ваучерът:

  a)     който е означен като ваучер и е предназначен за плащане на стока с търговската марка ESPRIT и/или Marc O'Polo в търговския обекти от който е закупен, регистриран на Търговеца

  b)     който е издаден от Търговеца

  c)     който е с ненарушена цялост

  d)     който е с четлив текст

  e)     към който е прикрепен четлив фискален бон, издаден от ФУ/ИАСУТД, регистрирано на Търговеца

  f)      за който към датата на представяне в търговския обект не са изтекли 6 /шест/ месеца от датата, отбелязана като дата на издаване на фискалния/системния бон, издаден от ФУ/ИАСУТД, регистрирано на Търговеца

 4. Търговеца си запазва правото да изменя, допълва, променя, отменя или прекратява общите условия и стоката, до които същите се отнасят, при спазване на изискванията на приложимото законодателство. Актуалните общи условия ще бъдат публикувани на сайта: www.axentbox.bg

II. Ваучер-стойност, валидност, притежание, титулярство, същност.

 1. Ваучерите се издават за стойност съгласно желанието на клиента.
 2. Ваучерите се издават с поредни номера.
 3. Валидността на всеки ваучер е 6 /шест/ месеца от датата, отбелязана като дата на издаване на фискалния бон, издаден от ФУ/ИАСУТД, регистрирано на Търговеца.
 4. Валидността на ваучера не може да се променя.
 5. Ваучерът не е ценна книга, а инструмент, който се приема срещу заплащане на стоки /§1, т. 88 ДР ЗДДС/ . Той не може да се заменя срещу пари, парични знаци или ценни книги, да служи като обезпечение или да се предоставя като гаранция. Поради това, в случай че стойността на ваучера е по-висока от стойността на стока, избрана от приносителя, разликата в сумите не подлежи на връщане, а за тази разлика приносителят на ваучера може да избере друга стока.
 6. За титуляр на ваучера и на произтичащите от него права се счита приносителят на ваучера.
 7. Ваучерът не може да принадлежи на повече от едно лице.
 8. Физически носител /хартиен документ/, означен като „Ваучер“, но без прикрепен фискален бон, издаден от ФУ/ИАСУТД, регистрирано на Търговеца, както и фискален бон, издаден от ФУ/ИАСУТД, регистрирано на Търговеца, без физически носител /хартиен документ/, означен като „ваучер“, не представлява ваучер по смисъла на тези общи условия.
 9. Търговските помощници, търговските пълномощници, персоналът, който отговаря за извършването на продажби на стока или услуги в търговския обект, имат право да преглеждат, проверяват, приемат, отказват приемането на ваучери като заплащане, изцяло или частично, до размера на посочената във ваучера стойност, когато представеният ваучер не е валиден.

III. Издаване и използване на ваучера

 1. Ваучерът се придобива срещу заплащане в брой и/или с дебитна/кредитна карта на ПОС терминал в търговски обекти, регистрирани на територията на Република България на името на Търговеца.
 2. Ваучерът не гарантира наличието на стока, модели, наличност и/или размери на конкретен вид стока с търговската марка ESPRIT и/или Marc O'Polo.
 3. Срещу платената в брой и/или с дебитна/кредитна карта на ПОС терминал сума за ваучера, Търговеца издава фискален бон от ФУ/ИАСУТД, който се закрепва за носителя /хартиения документ/, означен като ваучер.
 4. При разминаване между сумата, посочена в документа, означен като ваучер и в прикрепения към него фискален бон, за валидна се смята сумата, посочена във фискалния/системния бон.
 5. С оглед предназначението му да се ползва за плащане изцяло или частично на стойността на стока с търговската марка ESPRIT и/или Marc O'Polo, ваучерът трябва да се предостави в съответния търговски обект, в който се извършва покупката на стоката .
 6. Ваучерът може да бъде използван еднократно до изтичането на валидността му.
 7. Не се допуска използване на ваучера за получаване от приносителя на сумата, платена за придобиване на ваучера съгласно прикрепения към него фискален бон, издаден от ФУ/ИАСУТД, регистрирано на Търговеца.
 8. При използване на ваучера за плащане изцяло или частично при придобиване на стока ваучерът се предава на търговския помощник, извършил продажбата на стоката. Копие от ваучера не се издава и не се предоставя на лицето, което го е използвало за плащане.
 9. Ваучерът не може да бъде използван за закупуване на стока с търговската марка ESPRIT и/или Marc O'Polo с договор от разстояние, при дистанционна продажба или транзитна продажба, вкл. за продажба по/чрез електронна съобщителна мрежа, вкл. интернет, включително
 10. Ваучерът не може да бъде използван за закупуване на стока извън търговския обект от който е закупен и регистриран на Търговеца.
 11. Ваучерът се приема за цялата стойност, посочена в прикрепения към него фискален бон, за пълното или частично плащане на стойността на избраната от приносителя стока.
 12. Ваучерът може да се използва за придобиване на повече от една стока с търговската марка ESPRIT и/или Marc O'Polo.
 13. Ако стойността на стоката не се покрива напълно от ваучера, разликата се доплаща от приносителя /потребителя/.
 14. За стоката, придобита срещу приет ваучер се прилагат същите условия за отговорност за недостатъци, рекламации, замяна и връщане като за всеки друг артикул, който се продава в магазина.
 15. Когато покупката е на стойност по-ниска от стойността на ваучера, разликата не се възстановява в брой. За разликата потребителят има право да избере една или повече стоки с търговската марка ESPRIT и/или Marc O'Polo, която/които да плати с остатъка от стойността на ваучера. За плащането /доплащането се прилагат правилата на тези общи условия.

IV. Политика за поверителност

 1. При издаването и/или използването на ваучера не се предоставят, обработват или съхраняват лични данни на лицето, закупило или използвало ваучера. Независимо от това, Търговеца носи отговорност за администрирането, обработката, съхраняването и използването на всички предоставени от потребителите лични данни, когато такива се събират по силата на нормативен или административен акт.
 2. Лични данни, които Търговеца получава, ще бъдат използвани единствено за целите на обслужването на ваучерите. Търговеца гарантира, че тези данни няма да бъдат предоставени или използвани от трети лица за цели различни от горепосочените.

V. Ограничаване на отговорността

 1. Търговеца не носи отговорност за ваучер, който след закупуването му е бил загубен, откраднат и/или повреден. Същото се отнася и за фискалния/системния бон, издаден при закупуването на ваучера и явяващ се неразделна негова част.
 2. Търговеца не подменя изгубени, откраднати или повредени ваучери.
 3. Търговеца не проверява добросъвестното придобиване на ваучера и легитимацията на неговия приносител, освен ако такова изискване не следва от закон.
 4. Закупен ваучер не може да се връща.

VI. Контакт и обслужване на клиенти

Информация за Търговеца

 „Апарел“ ЕООД, ЕИК 131209112, със седалище и адрес на управление 1618 София, бул. „Братя Бъкстон“ №85, ет. 2

„Апарел Ритейл“ ЕООД, ЕИК 200935807, със седалище и адрес на управление 1618 София, бул. „Братя Бъкстон“ №85

„Апарел Ритейл МОП“ ЕООД, ЕИК 200933731, със седалище и адрес на управление: 1618 София, бул. „Братя Бъкстон“ №85, ет. 2

Използвани думи, термини и съкращения

По смисъла на тези общи условия, следните думи, термини и съкращения имат следното значение:

Ваучер – инструмент с определен срок на валидност, издаден от „Апарел“ ЕООД, „Апарел Ритейл“ ЕООД, „Апарел Ритейл МОП“ ЕООД на хартиен носител, с прикрепен фискален бон, с който може да се осъществява пълно или частично заплащане на стока предлагана в търговските обекти на ESPRIT и/или Marc O'Polo, регистрирани на „Апарел“ ЕООД, „Апарел Ритейл“ ЕООД, „Апарел Ритейл МОП“ ЕООД. Ваучерът по тези общи условия е ваучер за конкретна цел по смисъла на §1, т. 89 ДР ЗДДС

ESPRIT- търговска марка за стока и услуги, регистрирана на името на „Апарел“ ЕООД, „Апарел Ритейл“ ЕООД

Marc O'Poloтърговска марка за стока и услуги, регистрирана на името на „Апарел Ритейл МОП“ ЕООД

„Апарел“ ЕООД е търговското дружество ЕИК 131209112

„Апарел Ритейл“ ЕООД е търговското дружество ЕИК 200935807

„Апарел Ритейл МОП“ ЕООД е търговското дружество ЕИК 200933731

ИАСУТД - интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност, регистрирана на „Апарел“ ЕООД, „Апарел Ритейл“ ЕООД, „Апарел Ритейл МОП“ ЕООД.

Потребител - пълнолетно физическо лице, което предоставя ваучера като заплащане или част от заплащане на стока предлагана в търговските обекти на ESPRIT и/или Marc O'Polo в България.

Приносител - държател/притежател на ваучер, издаден от „Апарел“ ЕООД, „Апарел Ритейл“ ЕООД, „Апарел Ритейл МОП“ ЕООД 

Стойност - сумата в лева, посочена във фискалния/системния бон, прикрепен към ваучера

Стока – вещ с търговската марка ESPRIT, предназначена за свободна продажба в търговските обекти, регистрирани на „Апарел“ ЕООД, „Апарел Ритейл“ ЕООД, „Апарел Ритейл МОП“ ЕООД

Търговски обект - място на територията на Република България за осъществяване на търговска дейност по продажба на стока с марката ESPRIT и/или Marc O'Polo.

Търговски помощник – лице с месторабота в конкретен търговски обект, което по силата на договор с „Апарел“ ЕООД, „Апарел Ритейл“ ЕООД, „Апарел Ритейл МОП“ ЕООД има право да извършва търговски сделки по продажба на стока в търговския обект

Фискален бон - фискална касова бележка, издадена от фискално устройство, регистрирано на „Апарел“ ЕООД, „Апарел Ритейл“ ЕООД, „Апарел Ритейл МОП“ ЕООД

ФУ - фискално устройство регистрирано на „Апарел“ ЕООД, „Апарел Ритейл“ ЕООД, „Апарел Ритейл МОП“ ЕООД